دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

تعاریفماده ۱- تعاریف:قانون: قانون نظام صنفیاتاق ایران: اتاق اصناف ایراناتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستاناتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارتمتقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرینکمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان دوره … ادامه