آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی)

تعاریف ماده 1- تعاریف: 1- قانون: قانون نظام صنفی.2- کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.3- اتاق: اتاق اصناف شهرستان.4- اتحادیه: اتحادیه صنفی.5- هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه‏.6- بازرس: بازرس اتحادیه.7- داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان.8-انتخابات: انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‏.9- هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری انتخابات.10-سامانه: سامانه برگزاری انتخابات تشکل های صنفی به … ادامه