جدیدترین نرخ جریمه های صنفی

جدیدترین نرخ جریمه های صنفی طبق مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ پانزدهم دیماه سال هزارو چهارصد (1400/10/15)جریمه های نقدی تخلفات صنفی طبق جدول زیر اصلاح میگردد: ردیف ماده قانونی مبلغ جریمه به ریال توضیحات 1 تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی 3.000.000 الی 800.000.000 انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط … ادامه