متولی صدور و تمدید پروانه کسب جهت خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان کدام نهاد است؟

سوال : متولی صدور پروانه کسب جهت خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان کدام نهاد است؟ پاسخ : احتراما طبق ماده 79 قانون نظام صنفی مرجع صدور پروانه کسب جهت خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان سازمان صعنت معدن و تجارت میباشد . ماده 79 قانون نظام صنفی : ماده79- وزارت صنعت، معدن و تجارت … ادامه