آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره «7» ماده «21» قانون نظام صنفی)

تعاریف ماده 1- تعاریف 1-قانون: قانون نظام صنفی. 2-هیات: هیات عالی نظارت. 3-دبیرخانه : دبیرخانه هیات عالی نظارت. 4-اتاق: اتاق اصناف ایران. 5-اتحادیه: اتحادیه کشوری. 6-هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه . 7-بازرس: بازرس اتحادیه. 8-داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان. 9-انتخابات: انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه . 10-هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری … ادامه