مهلت اتحادیه جهت صدور پروانه کسب پس از دریافت تمام مدارک لازم و رعایت ضوابط چند روز است؟

سوال : مهلت اتحادیه جهت صدور پروانه کسب پس از دریافت تمام مدارک لازم و رعایت ضوابط چند روز است؟ پاسخ : احتراما با توجه به بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است پس از طی مراحل قانونی ، تکمیل مدارک و اخذ جواب مثبت استعلام ها حداکثر ظرف … ادامه