آئین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی)

شرح وظایف بازرس ماده1- بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله: الف- نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه. ب- نحوه اجرای ماده(27) قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب. ج- نحوه اجرای ماده(28) … ادامه