اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی )

کلیاتماده ۱- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ………………………………………………………………….. می باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.ماده ۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری است که به موجب ماده (۲۱) قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت( سامانه اصناف) و اداره … ادامه