آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ها وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها  (موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی)

تعاریف ماده 1- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان. اتحادیه: اتحادیه صنفی شهرستان. داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات رییسه. انتخابات: انتخابات هیات رییسه. هیات اجرایی: هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت رییسه. هیات رییسه: هیأت رییسه اتاق. اجلاس: اجلاس عمومی اعضای اتاق. انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ماده2- اتاق اصناف مرکب … ادامه