متولی صدور و تمدید پروانه کسب جهت خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان کدام نهاد است؟

سوال : متولی صدور پروانه کسب جهت خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان کدام نهاد است؟ پاسخ : احتراما طبق ماده 79 قانون نظام صنفی مرجع صدور پروانه کسب جهت خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان سازمان صعنت معدن و تجارت میباشد . ماده 79 قانون نظام صنفی : ماده79- وزارت صنعت، معدن و تجارت … ادامه

فصل نهم – سایر مقررات

ماده75- اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آئین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، … ادامه