دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
(موضوع تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12)

مقدمه: در اجرای تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسیس صرفاً در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد. ماده۱ـ تعاریف: جواز تاسیس: مجوزی است که … ادامه