آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی)

منابع مالی اتحادیه های صنفی ماده 1- منابع مالی هر اتحادیه­ عبارتند از: الف-حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب-وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف. ج-کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌د -کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و … ادامه