آئین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی)

شرح وظایف بازرس

ماده1- بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.

ب- نحوه اجرای ماده(27) قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.

ج- نحوه اجرای ماده(28) قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.

د- امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ- تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

و- بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز- بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات  بازرس

ماده 2- الزامات بازرس در هنگام ایفای وظایف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب- بازرس نمی تواند در معاملاتی که با اتحادیه با به حساب اتحادیه انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج- بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.

د- بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای می باشد.

هـ- بازرس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده1 این آئین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

تکالیف اتحادیه

ماده 3- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

ماده 4- هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده 5- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، درصورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصی ، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تامین کارشناس اقدام نماید.

تکالیف اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت

ماده 6- اتاق اصناف مکلف است، درصورت دریافت گزارش بازرس مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را بصورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون نظارت منعکس نماید.

ماده 7- درصورت استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگی کمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی البدل، اقدام نماید.

ماده 8- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و درصورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می­بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

تبصره- کمیسیون نظارت موظف است درصورتی که رسیدگی به تخلف در صلاحیت کمیسیون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی، به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت مراتب را به مراجع ذی­صلاح اعلام نماید.

ماده 9- این آئین نامه در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل بر9 ماده و یک تبصره تهیه  و در جلسه مورخ  1392/12/20   هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ  1392/12/28  توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

1 دیدگاه دربارهٔ «آئین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی);

دیدگاهتان را بنویسید