آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

قانون : قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

دبیرخانه هیات: دبیرخانه هیات عالی نظارت

انتخابات: انتخابات هیات رئیسه اتاق

هیات اجرایی: هیات اجرایی انتخابات اتاق اصناف ایران

انتخاب کنندگان

ماده 2- اعضای اتاق ایران (اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده 42 قانون توسط هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستانهای کشور تعیین می شوند.

داوطلبان و شرایط آنها

ماده 3- اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می توانند داوطلب عضویت در هیات رییسه شوند:

1- حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیات رئیسه اتاق شهرستان یا اتاق ایران (با ارائه اعتبارنامه).

2- نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشكستگي و افلاس
(با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

3- پروانه كسب معتبر دائم (با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه)

4- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال

ماده 4- هیات رییسه اتاق ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق ایران برای مدت چهارسال انتخاب
می شوند . نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره – تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از 10 نفر باشد (حداقل پنج نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و پنج نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی) در غیراین صورت هیات اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام اقدام نماید.

هیات اجرایی برگزاری انتخابات

ماده 5- به‏ منظور برگزاري انتخابات، هیأت اجرايي با تركيب نمايندگان دستگاههاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

الف- دبیرخانه هیات عالی نظارت (به ‏عنوان رييس).

ب- وزارت كشور.

ج- یک نفر از اعضای اتاق به انتخاب اجلاس ، مشروط بر اينكه فرد مذكور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره – اعضای اتاق ایران در اولین اجلاس با نظارت دبیرخانه هیات از بین اعضا خود نسبت به تعیین نماینده مزبور اقدام می نمایند.

ماده 6- محل استقرار هيات اجرائي در دبیرخانه هیات و زمان شروع ثبت نام، تاریخ برگزاری انتخابات و محل راي گیری توسط هيات اجرائي تعيين مي گردد.

ماده 7- هيات اجرايي موظف است پس از دریافت دستور انجام انتخابات، از سوی دبير هیات عالی نظارت نسبت به فراخوان (حاوي زمان، و مکان ثبت نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف 15روز جهت ثبت نام به دبیرخانه هیات و یا سازمانهای صنعت ،معدن وتجارت استان مربوط مراجعه نمايند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت می‌پذیرد.

تبصره2- داوطلبان مكلفند شخصاً با مراجعه به دبیرخانه هیات و یا سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خود نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هیات) و ارايه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات رییسه اتاق شهرستان، شناسنامه و كارت ملي به انضمام چهار قطعه عكس 4×3 جهت ثبت نام اقدام نمايند.

كميته بررسی صلاحیت داوطلبان

ماده 8- به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان كميته­اي با تركيب نمايندگان دستگاههاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء صورت مي­گيرد.

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعنوان رييس)

2- وزارت كشور

3- وزارت دادگستري

تبصره- وظيفه اين كميته تطبيق شرايط مندرج در ماده 3 اين آيين­نامه با داوطلبان است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي­هاي لازم بر عهده رييس کمیته می‌باشد.

ماده 9- كميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداكثر ظرف مدت 30 روز شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده (3) اين آيين­نامه بررسی و نتیجه را به هیات اجرائی اعلام نماید.

تبصره- درصورت رد صلاحيت هركدام از داوطلبان، رییس کمیته موظف است يكماه قبل از انتشار آگهي انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرایط شده برساند. داوطلب مذکور می‌تواند ظرف مدت يك هفته مي‏تواند با ارايه مدارك مثبته اعتراض خويش را به كميته مذكور اعلام و درصورت تشخيص اين کمیته مبني بر وارد بودن اعتراض، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود.

برگزاری انتخابات

ماده 10- هيات اجرايي موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تایید داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت می‌پذیرد.

ماده 11- وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزاركنندگان انتخابات.

2- جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و كاركنان اتاق ايران به محل اخذ راي (موارد استثناء‌ با مجوز رييس هيات اجرايي مي‏‎باشد).

3- الصاق فهرست اسامي داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به همراه عكس آنها قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي به تفکیک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی.

4- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي‏گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ راي.

5- تطبيق اسامی راي‏دهندگان با فهرست نمایندگان استان‏ها در اتاق ايران با رويت كارت شناسايي معتبر.

تبصره- وكالت براي دادن راي، ممنوع است.

6- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل
راي گيري.

7- در صورت ضرورت، تمديد ساعت راي‏گيري براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

8- باز نمودن صندوق، پس از پايان مهلت اخذ راي، قرائت و شمارش آراء ماخوذه و تنظيم صورتجلسه.

9- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر يك از داوطلبان. ( در صورت تقاضا).

10- ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات برای دبيرخانه هیات .

11- درصورتي كه به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممكن باشد باید با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي‏گيري اقدام گردد.

شمارش آراء

ماده 12 – نحوه شمارش آراء:

1- تعداد راي دهندگان با آراء ماخوذه تطبيق و برگه‏های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می‏شود. اما چنانچه تعداد آرای مآخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

2- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر
خوانده نمی‏شود.

3- در موارد زیر برگه‏های رأی باطل، لیکن جزء آراء مآخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرای ناخوانا .

ب) آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرای سفید ریخته شده در صندوق.

4- درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او
محسوب می‏شود.

5- درصورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذی نفعان و در غیر اینصورت از طریق قرعه‏کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام مي شود.

6- درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشدو در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 13- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشد مي‏تواند ظرف يك هفته از تاريخ برگزاري انتخابات، شكايت خود را كتباً همراه با دلايل و مدارك مربوط به دبيرخانه هیات تسليم نمايد. دبیرخانه هیات موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی قرار داده و درصورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. تصميم هيات عالي نظارت در اين­خصوص قطعي و لازم الاجراست.

ماده 14- درصورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر، دبيرخانه هیات موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هيات رييسه دعوت بعمل آورده تا از بین خود نسبت به تعیین يك نفر رييس– دو نفر نايب رییس (اول و دوم) يك نفر دبير و يك نفر خزانه‏دار و دو نفر عضو اقدام نمايند.

تبصره- پس از تعيين سمت اعضاي هيات رییسه اتاق ایران ، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبیر هیات عالی نظارت صادر مي‏گردد.

ماده 15- انتخابات اعضاي هيات رييسه در يك روز با شركت حداقل دو سوم اعضاي اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره- درصورت به حد نصاب نرسيدن راي دهندگان در دور اول انتخابات، هيات اجرايي ظرف مدت 15 روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد اين آيين‏نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. درصورت به حدنصاب نرسيدن راي دهندگان در اين مرحله، موضوع جهت اخذ تصميم لازم در هيات عالي نظارت مطرح مي‏گردد.

سایر مقررات

ماده 16- مدت مسئولیت اعضای هیات رییسه اتاق ايران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده عضویت آن ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو ، عضو بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای باشد با رعايت نصاب مقرر در ماده 43 قانون توسط دبیرخانه هیات جایگزین خواهد شد.

ماده 17 – درصورت استعفا، فوت ، عزل یا حَجر هر یک از اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق ايران مطرح و سپس به دبیرخانه هیات اعلام می‏گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 42 قانون از نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است، دعوت بعمل آورد. در اینصورت انتخابات مجدد داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد شد.

تبصره- درصورت تغییر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا درخواست اکثریت اعضا ء هیات رییسه و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت دبیرخانه هیات موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی بمنظور تعیین سمت اعضاء اقدام نماید.

ماده 18- در صورت استعفای اکثریت اعضای هیات رییسه اتاق، دبیرخانه هیات موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هیات عالی نظارت به منظور اتخاذ تصمیم لازم اقدام نماید.

ماده 19- اين آيين نامه در اجراي تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل
بر 19 ماده و 11 تبصره تهيه و در تاريخ 28/5/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید