اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی )

کلیات
ماده ۱- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ………………………………………………………………….. می باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.
ماده ۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری است که به موجب ماده (۲۱) قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت( سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت ها رسمیت می یابد.
ماده ۳- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون نظام صنفی نامحدود می باشد.

ماده ۴- محدوده فعالیت اتحادیه در …………………………. می باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

استان …………………………. شهرستان …………………………… خیابان ……………………………… کوچه
………………… پلاک ………کد پستی ………………………………. شماره تلفن …………………………. شماره نمابر
……………………… می باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

اهداف اتحادیه

ماده ۵- موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

ماده۶-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هریک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده ۷- جسله انتخابات هیات مدیره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفی برگزار و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

ماده ۸- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد.

ماده ۹- تعداد اعضای هیات مدیره در اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل و در اتحادیه های دارای بیشتر از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفی و تبصره های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس ( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار می باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند (ﻫ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده۱۰- وظائف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.

ماده۱۱- وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره:

رییس:

الف) انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره.
ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف.
ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه.
د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار.
ﻫـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.
و) موافقت با مرخصی و ماموریت اعضای هیات مدیره .
ز)کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.
ح) پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و بهبود کسب و کار)
ط) پیگیری برنامه های مدون اتحادیه.
ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند ب ماده (۳۷) قانون نظام صنفی.

نواب رییس:

الف) در غیاب رییس اتحادیه (هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.
ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه.
ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه.

دبیر:
الف)تنظیم دستور جلسه و­ موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه.
ب) هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتحادیه.

خزانه دار:
الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه.
ب)اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی سالانه اتحادیه.
ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب آیین نامه تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.
د)ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه.

ماده ۱۲- هریک از اعضای هیات مدیره، درصورت استعفا می بایست مراتب را کتبی به هیات مدیره ارایه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. درصورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می نماید.

ماده ۱۳- در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضاء هیات مدیره، کمیسیون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای مذکور اقدام خواهد نمود.

بازرس:
ماده ۱۴- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) را انتخاب می نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده(۲۳) قانون نظام صنفی می باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

مدیر اجرایی:
هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند.

کمیسیون های اتحادیه:
ماده ۱۵-کمیسیون های اتحادیه مطابق آیین نامه بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، به شرح زیر تشکیل می گردد. شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به غیبت اعضای کمیسیون ها براساس آیین نامه مذکور می باشد.
الف) رسیدگی به شکایات.
ب) حل اختلاف.
ج) بازرسی واحدهای صنفی.
د) فنی.
ﻫـ) آموزشی.
و) سایر کمیسیون ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.

طرز تشکیل جلسات اتحادیه

ماده ۱۶- طرز تشکیل جلسات هیات مدیره:
الف) جلسات هیات‌ مدیره حداقل هر دو هفته یکبار، در روز و ساعت معین در محل اتحادیه تشکیل می گردد و در صورت تعطیلی رسمی، در روز بعد از آن برگزار می شود. جلسات را رییس و در غیاب وی نایب‌ رییس اداره می نماید. تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات به عهده دبیر است. در غیاب وی، یکی از اعضا هیات‌ مدیره و یا مدیر اجرایی به تشخیص رییس جلسه، عهده دار این مسئولیت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. مصوبات در اتحادیه دارای تعداد پنج نفر هیات مدیره با حداقل سه رای موافق و در اتحادیه دارای تعداد هفت نفر هیات مدیره با حداقل چهار رای موافق معتبر لازم الاجرا می شود.
ب) بازرس اتحادیه می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.
ج) با پیشنهاد رییس اتحادیه و یا اکثریت نسبی اعضا و با دعوت کتبی، جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.
د) چنانچه هریک از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رییس جلسه به او اخطار می دهد و در صورت تکرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیات مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.
هـ) در مواردی که هریک از اعضا هیات ‌مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت یک سال از حضور در جلسات هیات مدیره غیبت نماید، مراتب باید از طرف هیات‌ مدیره به اتاق اصناف اعلام شود. هیات رییسه اتاق مکلف است، ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، موضوع را به کمیسیون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نماید تا مطابق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام لازم بعمل آید.
و) شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.

امور مالی
ماده۱۷- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می پذیرد.

ماده۱۸- بودجه اتحادیه از طریق منابع مالی مندرج در ماده (۳۱) قانون نظام صنفی تامین و پیشنهاد بودجه تا آخر دی ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد. همچنین ترازنامه سالانه و صورت های مالی نیز می بایست تا پایان خردادماه هر سال جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد.

ماده۱۹- درآمد و هزینه های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد.

ماده۲۰- اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی می بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد.

ماده۲۱- آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها توسط اتاق اصناف ذی ربط تصویب می گردد.

ماده ۲۲- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. کلیه تراکنش مالی اتحادیه باید صرفاً از طریق حساب های مذکور انجام پذیرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغییر حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند.

ماده ۲۳- هیات مدیره اتحادیه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.

ماده۲۴- اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۵- اتحادیه موظف است، نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامی هیات مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه، در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هرگونه تغییرات مربوط نیز الزامی است.

ماده ۲۶- اتحادیه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکت ها و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید.

ماده ۲۷-اتحادیه مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید.

ماده ۲۸- هرگونه تغییر، ادغام و تفکیک اتحادیه با رعایت قانون مقررات نظام صنفی و اعلام کتبی ( حداکثر ظرف مدت یک هفته) رییس کمیسیون نظارت (رییس اداره یا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان پذیر می باشد.

ماده۲۹- سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

ماده۳۰- این اساسنامه الگو مشتمل بر(۳۰) ماده توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است.

6 دیدگاه دربارهٔ «اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی );

  • سلام ، بله ، در ماده ۱۱ اساسنامه وظایف هیات مدیره شرح داده شده است. و در نبود رئیس و نایب رئیس اول ، نایب رئیس دوم عهده دار وظایف رئیس خواهد بود

   پاسخ
 1. سلام وقت بخیرایاکلیداتحادیه باید دست همه اعضاباشدیعنی کل هیبت مدیره باشد یاخیرفقط ریس مسول است که به چه کسی بسپاردلطفا جواب این سوال که برای ما خیلی چالش درست کرده راطبق ماده قانون بگیدکه بتونیم درجلسه مطرح کنیم ممنون

  پاسخ
  • با سلام
   کلیه مسائل مدیریتی اتحادیه بطور جزء در قانون پیش بینی نشده است و ماده قانونی برای این مورد نیز در قانون ذکر نشده ، لذا بهتر است کلیه تصمیم های گرفته شده جهت مدیریت اتحادیه به تصویت هیات مدیره برسد، ولی با توجه به بند ی ماده 11 اساسنامه اتحادیه و همچنین بند الف ماده مذکور ،مسئول امور اجرایی و انتصاب کارکنان اتحادیه با رئیس اتحادیه است ، لذا تصمیم شخص رئیس اتحادیه دارای اهمیت میباشد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید