بخشنامه 200/1401/1 سازمان امور مالیاتی

بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

بخشودگی جرائم از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ لغایت ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد.

سال عملکرد / دوره ۱۳۹۸ و بعد ۱۰۰ درصد
سال عملکرد / دوره ۱۳۹۷ ۹۵ درصد
سال عملکرد / دوره ۱۳۹۶ ۸۵ درصد
سال عملکرد / دوره ۱۳۹۵ ۸۰ درصد
سال عملکرد / دوره ۱۳۹۴ و قبل آن ۷۰ درصد

حداکثر درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش ( تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی )

در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال ها/ دوره های مربوط کسر می شود.

بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صددرصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید