جدیدترین نرخ جریمه های صنفی

جدیدترین نرخ جریمه های صنفی

طبق مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ پانزدهم دیماه سال هزارو چهارصد (1400/10/15)جریمه های نقدی تخلفات صنفی طبق جدول زیر اصلاح میگردد:

ردیف ماده قانونی مبلغ جریمه به ریال توضیحات
1 تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی 3.000.000 الی 800.000.000 انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب
2 تبصره 4 ماده 28 قانون نظام صنفی 6.500.000 الی 65.000.000 شامل واحدهای صنفی متخلف که میبایستی واحد صنفی آنها پلمب گردد ولی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان تعطیلی واحد صنفی موجب عسر و حرج مصرف کننده شوند واحد صنفی به جای پلمب شامل پرداخت جریمه نفدی خواهد گردید.
3 ماده 65 قانون نظام صنفی 2.600.000 عدم درج قیمت شامل : نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا ، عدم استفاده از تابلو نرخ دستمزد بطوری که برای مراجعه کنندگان قابل روئت نباشد.
4 ماده 66 قانون نظام صنفی 2.000.000 عدم صدور صورتحساب ( فاکتور فروش )
5 تصبره ماده 67 قانون نظام صنفی 2.000.000 عدم نگهداری فاکتور خرید کالا و عدم ارائه به ماموران
6 ماده 68 مرتبه اول 8.000.000 این بند از جریمه شامل تخلف از موارد زیر میگردد : اماکن عمومی که میبایستی فهرست قیمت غذا و مواد غذایی که برای مصرف به مشتریان ارائه میشود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار بدهند. همچنین افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور ، از جمله قوانین و مقررات صنفی ، انتظامی ، بهداشتی، ایمنی ، حفاظت فنی زیبا سازی و … را رعایت نمایند. واحدهای دارای تداخل صنفی
7 ماده 68 مرتبه دوم 20.000.000
8 ماده 68 مرتبه سوم 40.000.000
9 تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی 12.000.000 گران فروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

دیدگاهتان را بنویسید