فصل اول – تعاریف

ماده 1- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،  وظایف،  اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین  می کند.

 ماده 2- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های  صنفی  اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به  عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران  محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات  خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه  دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

 ماده3 – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله  سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی  شناخته می شود.

آئین نامه  اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت  عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت  عالی نظارت به  تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

 تبصره1- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای  همان محل، بلامانع است.

تبصره2- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به  عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئین نامه اجرائی این تبصره به  وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به  تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

 تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی  محسوب می شوند.

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به  دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند.

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به  منظور شروع و ادامه کسب  و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک  بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک  سال و پروانه کسب دائم پنج  سال است.

تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

 ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.

 ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای  فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون  تشکیل می گردد.

 ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون است.

 ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل  می گردد.

 ماده10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد  هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای  وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق اصناف هر شهرستان  تشکیل می شود.

 ماده11- هیأت عالی نظارت:  هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل  می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید