مهلت اتحادیه جهت صدور پروانه کسب پس از دریافت تمام مدارک لازم و رعایت ضوابط چند روز است؟

سوال : مهلت اتحادیه جهت صدور پروانه کسب پس از دریافت تمام مدارک لازم و رعایت ضوابط چند روز است؟

پاسخ : احتراما با توجه به بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است پس از طی مراحل قانونی ، تکمیل مدارک و اخذ جواب مثبت استعلام ها حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به صدور پروانه کسب و تحویل به متقاضی اقدام نماید .

بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی :

مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید